El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat la tan esperada sentència sobre la clàusula sòl, per la qual ha decidit que limitar la retroactivitat de la devolució dels imports cobrats en excés al mes de maig de 2013 -tal com havia fixat el Tribunal Suprem- va en contra del dret comunitari. Com que aquesta sentencia del TJUE contradiu el criteri anteriorment adoptat pel Tribunal Suprem, a partir d’ara, totes aquelles persones afectades per la clàusula sòl tindran l’oportunitat de reclamar la devolució íntegra d’aquells imports pagats de més.

Qui pot reclamar per la clàusula sòl? 

Tothom pot reclamar, sempre i quan l’entitat financera no hagi complert amb els seus deures i obligacions d’informació i transparència envers el client durant el període de contractació del préstec. En cap cas, podrà reclamar aquella persona que ja ho hagi fet anteriorment per la via judicial.

Què es pot reclamar? 

Vostè pot reclamar la nul·litat de la clàusula sòl. D’aquesta manera s’eliminaria la clàusula sòl del contracte, com si aquesta mai hagués existit, per tal que, d’una banda, l’entitat financera mai més la pugui aplicar i, de l’altra, vostè pugui beneficiar-se de la baixada del tipus d’interès de referència.

També pot reclamar a l’entitat financera que li reintegri totes aquelles quantitats pagades de més en virtut de l’aplicació d’aquesta clàusula. És a dir, que l’entitat li retorni aquells diners que vostè mai hagués hagut de pagar si la clàusula no s’hagués inclòs inicialment en el contracte. A més a més, també pot reclamar l’interès legal sobre els imports que l’entitat li hagi de retornar.

Si desitja conèixer quin és l’import a reclamar, pot fer el càlcul mitjançant la següent calculadora.

Com es pot reclamar?

Vostè pot reclamar mitjançant la corresponent demanda judicial, davant els jutjats de primera instància, la qual haurà d’anar signada per un advocat i un procurador.

Quina documentació es necessita per a reclamar?

Per a dur a terme la reclamació, cal l’escriptura de constitució del préstec i, tot i no ser estrictament necessària, també convindria tenir tota aquella documentació que l’entitat financera li hagués proporcionat amb caràcter previ a la formalització del préstec (oferta vinculant).

Què s’ha de pagar a l’advocat per a la reclamació?

Vostè únicament haurà de pagar el 10% d’aquell import que l’entitat financera li retorni.

Per què hauria de posar el seu assumpte en mans del nostre despatx?

Perquè BFR ADVOCATS és un despatx pioner i de referència en l’àmbit del dret bancari, després que l’any 2012 hagués guanyat la primera sentència en matèria de participacions preferents a Catalunya. Aquest despatx acumula l’experiència d’haver defensat els interessos de centenars de clients que han estat víctimes d’una mala pràctica bancària.

Per a sol·licitar una visita, truqui al 972 417 820 o bé enviï el següent formulari.