Processos d’execució

Execució de títols judicials, títols canviaris (xecs i pagarés), escriptures notarials de reconeixement de deute, sentències estrangeres i laudes arbitrals.

Dret processal civil

Responsabilitat contractual i extracontractual, productes defectuosos, responsabilitat professional, reclamacions de deutes, desnonaments, validesa, interpretació, compliment, resolució i execució de contractes, validesa i eficàcia de resolucions estrangeres, accions de nul·litat de contractes per mala praxi bancària (swaps, participacions preferents, deute subordinat).

Dret successori

Declaracions d’hereus, herències, testaments, fideïcomisos, legítimes, partició i divisió d’herències.

Dret mercantil

Concursos de creditors, constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats mercantils, accions de responsabilitat contra administradors, impugnació d’acords socials, competència deslleial.

Contractació civil i mercantil

Propietat, possessió i transmissió de béns i drets (compravenda, donació, dació, permuta, usdefruit, etc.), arrendaments urbans i rústics, validesa, interpretació i execució de contractes civils i mercantils.

Accidents de trànsit

En un accident de trànsit es pateixen molts perjudicis, tan personals com materials, els quals poden arribar a perturbar greument la vida de l’accidentat i la dels seus familiars. L’origen professional dels socis fundadors de BLANCH FERRER RUIZ ADVOCATS està estretament vinculat al món de la responsabilitat civil. És per això que, en base a la dilatada experiència adquirida en aquest àmbit, podem assessorar òptimament als nostres clients i gestionar la reclamació extrajudicial, o judicial, si cal, dels danys i perjudicis soferts, a fi d’aconseguir la màxima indemnització possible.

Responsabilitat civil

Responsabilitat civil mèdica, professional, de centres docents, d’animals, en l’edificació, en productes i serveis defectuosos i de l’Administració Pública.